Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem cestovní agentury TIPPOBYT, kterým je TIPPOBYT s.r.o., se sídlem Na Vršku 127, Hněvousice, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 29138965 (dále jen TIPPOBYT), pronajímateli rekreačních objektů poskytujících rekreační pobyty prostřednictvím TIPPOBYTu (dále jen ubytovatel) a účastníky zprostředkovaných rekreačních pobytů (dále jen zákazník). Zákazník, který si objednává zprostředkovatelské a ubytovací služby mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (bez ohledu na to, zda si pobyt hradí sám, či za něj hradí jeho pobyt zaměstnavatel) je dále tam, kde se úprava těchto Všeobecných obchodních podmínek vztahuje pouze na něj označen jako zákazník - spotřebitel. Zákazníkem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je objednavatel, který si objedná pobyt vyplněním a odesláním formuláře Závazné objednávky pobytu v případě, pokud je objednavatel fyzickou osobou jednající na vlastní účet. Pokud objednavatel při objednávání pobytu jedná za právnickou osobu, pak je zákazníkem právnická osoba uvedená v poli "Název firmy" v části formuláře Závazné objednávky pobytu s označením "fakturační údaje". Uvedené fyzické nebo právnické osoby vstupují do vzájemných obchodních vztahů v souvislosti se zprostředkováním pobytů a službami s touto činností spojenými. Předmětem vztahu mezi TIPPOBYTem a zákazníkem je zprostředkovatelská činnost TIPPOBYTu pro zákazníka, směřující k uzavření ubytovací smlouvy mezi zákazníkem a ubytovatelem. Předmětem vztahu mezi TIPPOBYTem a ubytovatelem je prezentace rekreačního objektu ubytovatele za účelem vyhledání zájemce o ubytování v tomto objektu. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se podpůrně řídí taktéž i vztah založený ubytovací smlouvou uzavřenou na základě zprostředkovatelské činnosti TIPPOBYTu mezi zákazníkem a ubytovatelem. Všechny uvedené vztahy jsou uzavřeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Vzájemné vztahy jsou dále upraveny v níže uvedených Všeobecných obchodních podmínkách TIPPOBYTu a tyto jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

Článek I Úvodní ustanovení – vznik smluvního vztahu

 1. TIPPOBYT zprostředkovává rekreační pobyty v rekreačních objektech ze své nabídky pro zákazníky a poskytuje služby s touto činností spojené.
 2. Smluvní vztah mezi TIPPOBYTem (jakožto zprostředkovatelem pobytu) a zákazníkem (jakožto zájemcem o pobyt) vzniká na základě elektronické objednávky zákazníka na zprostředkování pobytu a jejího přijetí ze strany TIPPOBYTu. Odesláním objednávky zprostředkování pobytu na elektronickou adresu TIPPOBYTu uděluje zákazník svůj souhlas s tím, aby TIPPOBYT obratem zahájil ve vztahu k rekreačnímu objektu, který je v objednávce specifikován, zprostředkovatelské služby za účelem dosažení požadovaného plnění z tohoto vztahu, kterým je zajištění uzavření příslušné ubytovací smlouvy s ubytovatelem.
 3. TIPPOBYT poskytuje zprostředkovatelské služby pouze zákazníkům starším 18-ti let. Osoby mladší 18-ti let mohou využívat těchto služeb pouze prostřednictvím osob starších 18-ti let.
 4. Za závazky dalších osob zúčastněných na rekreačním pobytu odpovídá zákazník, který pobyt objednal formou závazné objednávky pobytu a uzavřel s TIPPOBYTem smluvní vztah.
 5. TIPPOBYT se zavazuje, že získaná osobní data od zákazníků a ubytovatelů použije pouze pro interní účely sloužící ke zprostředkování pobytů. Informace o zákaznících a ubytovatelích TIPPOBYTu jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů a uvedené strany s tímto souhlasí.

Článek II Objednávky pobytů

 1. Zákazník – Závazná objednávka zprostředkování pobytu

      i.        Závazná objednávka zprostředkování pobytu má písemnou formu (formulář k dispozici v elektronické podobě na www stránkách TIPPOBYTu). V objednávce zákazník uvede číslo objektu, termín, celkový počet osob (rozdělené na dospělé a děti s udáním věku dětí do poznámky), způsob platby na fakturu (pokud požaduje platit pobyt s příspěvkem zaměstnavatele nebo je podnikající osoba) a informaci, zda s sebou na pobyt požaduje vzít domácí zvíře (pouze v případě, že toto ubytovatel umožňuje). Dále uvede kontaktní údaje, případně i náhradní objekt a termín (pro případ, že ubytovatel ze závažných důvodů objednávku nepotvrdí) a tuto objednávku zákazník odešle do TIPPOBYTu kliknutím na tlačítko "Odeslat formulář" přímo v objednávkovém formuláři na www TIPPOBYTu. Tato objednávka je objednávkou zprostředkování pobytu vůči zprostředkovateli, t.j. TIPPOBYTu, jakož i závaznou objednávkou pobytu vůči ubytovateli. Před odesláním objednávky je vyžadován souhlas zákazníka s těmito obchodními podmínkami - bez tohoto souhlasu nebude objednávka do TIPPOBYTu doručena. Odesláním Objednávky zákazník - spotřebitel rovněž vyjadřuje svůj souhlas a výslovně žádá ve smyslu § 1837 a) Občanského zákoníku, aby TIPPOBYT, coby zprostředkovatel pobytu, uskutečnil objednanou službu, spočívající ve zprostředkování ubytování, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 Občanského zákoníku. Zákazník - spotřebitel bere na vědomí, že v takovém případě nemůže od smlouvy s TIPPOBYTem odstoupit. Zákazník - spotřebitel odesláním objednávky pobytu, který se má uskutečnit či započít ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 Občanského zákoníku, rovněž vyjadřuje svůj souhlas a výslovně žádá ve smyslu § 1837 a) Občanského zákoníku, aby ubytovatel uskutečnil objednanou službu, spočívající v poskytnutí ubytování v rekreačním objektu, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Podmínky odstoupení od smlouvy v tomto případě jsou uvedeny v čl. VI. odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro účely uzavírání smlouvy s TIPPOBYTem a ubytovatelem, přičemž náklady vzniklé zákazníkovi při použití těchto komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám.  

     ii.        Potvrzením objednávky zprostředkování pobytu ze strany TIPPOBYTu je uzavřen jeho zprostředkovatelský vztah se zákazníkem. Objednávka se považuje za potvrzenou na základě elektronického potvrzení zaslaného na elektronickou adresu (e-mail) zákazníka.

    iii.        Na základě potvrzené objednávky zahajuje TIPPOBYT neprodleně činnost za účelem zajištění požadovaného ubytování a jeho potvrzení za strany ubytovatele. V případě, že je požadovaný termín v daném rekreačním objektu volný, zašle TIPPOBYT zákazníkovi informaci o potvrzení objednávky pobytu ze strany ubytovatele, ve kterém sdělí přesné platební podmínky a pobyt rezervuje po dobu uvedenou v tomto potvrzení objednávky pobytu (obvykle 2 až 5 dnů). Zákazník v průběhu této doby uhradí rezervační platbu (obvykle 20 až 50 % z ceny celkem za pobyt - dle délky a typu pobytu). Tato částka rezervační zálohové platby zároveň představuje odměnu TIPPOBYTu za služby spojené se zprostředkováním ubytování zákazníka u ubytovatele, přičemž částka je součástí celkové ceny za pobyt, která je uvedena v nabídce TIPPOBYTu. Rezervační platbu (dále také jako rezervační poplatek) platí zákazník (vyjma zákazníků ze zahraničí) v Kč na účet TIPPOBYTu v ČR. Zákazník ze zahraničí platí rezervační platbu v EUR na EUR účet TIPPOBYTu.

    iv.        Po obdržení rezervační platby TIPPOBYT pobyt závazně rezervuje formou předání kontaktů ubytovateli na zákazníka a zákazníkovi na ubytovatele (dále jen Kontakt na ubytovatele). TIPPOBYT zároveň vystaví a zašle (obvykle elektronicky i poštou) na adresu zákazníka Ubytovací poukaz – VOUCHER (dále jen Voucher). Voucher obsahuje číslo objektu, přesný termín pobytu, počet ubytovaných osob, výši platby náležející ubytovateli za ubytování (včetně informace o výši případné zálohy z této částky, kterou požaduje ubytovatel zaslat předem), přesné kontaktní údaje na ubytovatele a další upřesňující údaje o pobytu.

     v.        V případě fakturace částky ve výši ceny za pobyt celkem se nepožaduje rezervační poplatek. Objekt je závazně rezervován a kontakty předány po úhradě částky dle faktury ve výši ceny za pobyt celkem na účet TIPPOBYTu. Požadavek na úhradu pobytu s fakturou je zákazník povinen označit již v Závazné objednávce pobytu a v takovém případě je taktéž nutné uvést do objednávky kompletní Fakturační údaje zákazníka, na které má být faktura vystavena. Způsob platby na fakturu a s tím související ceny za tuto poskytnutou službu jsou detailně popsány v menu Platba na fakturu na http://www.pronajem-chaty-chalupy.cz/fakturace/ . Platba na FAKTURU je zpoplatněna administrativním poplatkem.

      vi.        Plnění vyplývající ze zprostředkovatelského vztahu mezi TIPPOBYTem a zákazníkem se považuje za poskytnuté okamžikem uzavření smlouvy mezi zákazníkem a ubytovatelem dle čl. II odst. 2. bod ii těchto Všeobecných obchodních podmínek, tedy doručením potvrzení objednávky ubytovatelem TIPPOBYTu. Tímto okamžikem je završena činnost TIPPOBYTu coby zprostředkovatele pobytu, tj. je dosaženo výsledku zprostředkovatelské činnosti TIPPOBYTu ve smyslu § 2445 Občanského zákoníku se vznikem nároku na odměnu ve formě uhrazeného rezervačního poplatku. Tento nárok není dotčen ani tehdy, pokud následně z důvodu na straně ubytovatele či zákazníka nedojde k realizaci příslušné smlouvy o ubytování.

     vii.        Zprostředkováním rekreačního pobytu TIPPOBYTem není nijak dotčena možnost další specifikace podmínek, pokud si tyto ubytovatel a zákazník společně následně dohodnou (např. formou specifikace či doplnění ubytovací smlouvy, včetně případného provozního, ubytovacího či jiného řádu daného rekreačního objektu). Tyto Všeobecné obchodní podmínky TIPPOBYTu se na úpravu ubytovacího vztahu mezi zákazníkem a ubytovatelem použijí podpůrně.

      2.        Ubytovatel – Zprostředkovaná objednávka pobytu

      i.        Zprostředkovaná objednávka pobytu má písemnou formu a je přeposílána ze strany TIPPOBYTu obvykle emailem na adresu ubytovatele (dle kontaktu z rámcové dohody o spolupráci uzavřené mezi TIPPOBYTem a ubytovatelem). V objednávce pobytu, adresované prostřednictvím TIPPOBYTu ubytovateli, TIPPOBYT uvede číslo objednávky, číslo objektu, termín pobytu, počet osob (rozdělené na dospělé a děti, případně i s udáním věku), cenu za ubytování, případně i požadavek zákazníka na pobyt s vlastním domácím zvířetem.

     ii.        Ubytovatel potvrzení objednávky (kde je zřejmé datum a jméno osoby, která danou Objednávku pobytu = rezervaci ubytování potvrzuje) zašle obratem do TIPPOBYTu, a to elektronicky na email: objednavky@tippobyt.cz. Doručením potvrzení objednávky TIPPOBYTu je smlouva mezi ubytovatelem a zákazníkem uzavřena.

    iii.        Potvrzením Zprostředkované objednávky pobytu zároveň ubytovatel stvrzuje správnost a úplnost popisu internetové prezentace daného objektu na www stránkách TIPPOBYTu a vyjadřuje souhlas s uzavřením příslušné smlouvy o ubytování se zákazníkem dle potvrzené objednávky.

Článek III Délka pobytů

 1. Pobyty jsou v hlavní sezóně zpravidla týdenní (obvykle sobota – sobota). Sezónní termíny jsou uvedeny na www stránkách TIPPOBYTu.
 2. V mimosezóně jsou možné zpravidla i víkendové pobyty (obvykle pátek – neděle). Platba je v tomto případě za 3 dny v mimosezónní ceně (pro tyto pobyty platí cena / den = cena / noc), popřípadě je u objektu uvedena již cena celkem za víkendový pobyt. V mimosezóně může být délka pobytu stanovena dohodou. Víkendové pobyty je možno výjimečně sjednat i v hlavní sezóně (po odsouhlasení TIPPOBYTu s ubytovatelem), a to u objektů, kde je ve využití objektu uvedeno: možno víkend celoročně.
 3. V hlavní zimní sezóně je možno sjednat pobyt kratší než týdenní, minimálně však na 4 noci.
 4. Převzetí objektu je v den nástupu pobytu obvykle mezi 14 a 17 hodinou. Předání objektu a ukončení pobytu je v poslední den pronájmu do 10 hodin, pokud není mezi zákazníkem a ubytovatelem dohodnuto jinak.

Článek IV Ceny a úhrady

 1. Ceny za pobyt jsou sjednány dohodou podle Zákona o cenách č. 526/1992 Sb. Ceny jsou v internetové nabídce uvedeny včetně DPH, jakož i včetně rezervačního poplatku dle čl. II. odst. 1 bod iii. Ceny jsou zpravidla stanoveny za objekt a týden (popř. objekt a noc) bez ohledu na počet osob. Současně je však určen maximální počet ubytovaných osob v daném objektu. Tyto skutečnosti jsou vždy uvedeny v nabídce daného objektu.
 2. Víkendová cena (pátek – neděle) se účtuje jako cena za 3 noci, není – li výslovně uvedeno jinak. V tomto případě cena / den = cena / noc. Minimální platba za 3 noci.
 3. U většiny objektů se platí skutečně spotřebovaná elektrická energie nebo plyn a výjimečně i otop. V některých lokalitách se vybírá rekreační poplatek v závislosti na požadavcích jednotlivých obecních úřadů. Tento poplatek se pohybuje obvykle v rozmezí 10 – 30 Kč za osobu / noc (důchodci a děti do 18 let obvykle neplatí) a hradí se též ubytovateli.
 4. Ubytovatelé standardně požadují zaslání zálohy za ubytování předem (obvykle do 10 až 30 dnů od úhrady rezervačního poplatku ve výši 50 % z ceny za ubytování, kdy cena za ubytování představuje zbývající část ceny za pobyt celkem po odečtení rezervačního poplatku). U pobytů, kdy se jedná o pobyt s brzkým termínem nástupu na pobyt, může být tato lhůta pro úhradu zálohy za ubytování přiměřeně zkrácena. Doplatek ceny za ubytování se platí ubytovateli při nástupu k pobytu v hotovosti, popř. bankovním převodem (3 až 10 dní před nástupem na pobyt) na účet ubytovatele. Rozhodné informace pro úhradu zálohy za ubytování jsou informace zaslané v emailu "Kontakt na ubytovatele" a Voucheru, rozhodné informace pro způsob doplatku ceny za ubytování je sdělení ubytovatele.  U pobytů v objektech na Slovensku nebo naopak platby ze zahraničí do objektů v České republice, vždy stanoví ubytovatel, zda záloha a doplatek za ubytování budou hrazeny v EUR nebo v Kč. TIPPOBYT v této souvislosti poskytne zákazníkovi v Kontaktu na ubytovatele zároveň i kompletní informace potřebné pro úhradu platby do zahraničí.
 5. Částka platby a termín splatnosti pro úhradu zálohy a doplatku ceny za ubytování, které zasílá zákazník ubytovateli, jsou pro zákazníky závazné a tyto údaje jsou vždy uvedeny v Kontaktu na ubytovatele a Voucheru, a to včetně výše uvedené částky, termínu splatnosti, čísla účtu a variabilního symbolu. V případě nedodržení této platby (výše částky, termín splatnosti apod.) se jedná o nedodržení smlouvy dle dané Objednávky pobytu na straně zákazníka.
 6. V případě fakturace částky ve výši ceny za pobyt celkem, popř. její části, poukáže zálohu i doplatek, popř. jejich část, ubytovateli TIPPOBYT. Možnost fakturace je detailně popsána na www zde: http://www.pronajem-chaty-chalupy.cz/fakturace/
 7. Ubytovatelé mohou požadovat při příjezdu složení vratné kauce, zpravidla ve výši 1 000 Kč až 5 000 Kč. Tato kauce se vrací zákazníkovi při odjezdu, pakliže nedošlo k poškození majetku.

Článek V Prezentace objektu, vybavení a služby

 1. Zákazníci mohou v rekreačním objektu využívat vybavení objektu podle nabídky ubytovatele, které je deklarováno v internetové prezentaci daného objektu na www stránkách TIPPOBYTu, popř. toto může být dále specifikováno v ubytovacím či provozním řádu daného rekreačního objektu. Za úplnost, správnost a aktuálnost popisu v internetové prezentaci TIPPOBYTu daného objektu odpovídá ubytovatel (TIPPOBYT uvede do prezentace objektu informace předané ubytovatelem v Dotazníku v rámci uzavřené dohody o spolupráci; v případě jakýchkoli budoucích změn je ubytovatel povinen TIPPOBYT neprodleně písemně informovat, aby mohlo dojít k aktualizaci jeho internetové prezentace).
 2. Všechny rekreační objekty mají toto základní vybavení: vodu, wc, elektřinu, lůžkoviny a vybavenou kuchyňku s možností vaření. Výjimky a další vybavení je součástí popisu každého objektu. Rozhodující je vždy popis vybavení uvedený v prezentaci každého objektu. Podrobné údaje o vybavení příslušného rekreačního objektu sděluje TIPPOBYT zákazníkovi na vyžádání. Za vybavení a služby v rekreačním objektu, jakož i za jejich kvalitu, odpovídá ubytovatel. V případě, že služby obsažené v popisu objektu nejsou poskytnuty řádně, má zákazník právo vyzvat ubytovatele ke zjednání nápravy.
 3. U každého objektu je určen maximální počet ubytovaných osob. Některé prostory objektu mohou být majitelem objektu uzavřeny - tyto nejsou předmětem rekreačního pronájmu.
 4. Úklid rekreačního objektu zajišťuje ubytovatel. Zákazník je však povinen objekt odevzdat ve stejném stavu v jakém ho převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.
 5. Poloha objektu, popis objektu a popř. i základní informace o okolí objektu (oplocený pozemek apod.) jsou uvedeny v internetové prezentaci každého objektu. Pokud zákazník požaduje jakékoliv upřesnění nebo doplnění údajů či informací kontaktuje TIPPOBYT s dotazem telefonicky nebo emailem dle kontaktních údajů na www TIPPOBYTu http://www.pronajem-chaty-chalupy.cz/kontakty/.
 6. Internetový název objektu je volen s ohledem na internetové vyhledávače, tedy obvykle zahrnuje významné místo, název obce nebo rekreační oblast nacházející se v lokalitě nebo blízkosti daného objektu. Název objektu určuje TIPPOBYT. Zákazníkům, kterým byl rekreační pobyt v daném objektu zprostředkován, jsou předány v Kontaktu na ubytovatele nejen kontakty na ubytovatele, ale také přesný název obce, popř. číslo popisné nebo evidenční, kde se daný rekreační objekt nachází. Ubytovatelé obvykle příjezd zákazníka usnadní zasláním příjezdové mapky / plánku nebo příjezdovou trasu vysvětlí emailem nebo telefonicky současně s upřesněním času, kdy dojde k předání objektu ubytovatelem do užívání zákazníka.

Článek VI Zrušení pobytu ze strany zákazníka

 1. K odstoupení od smlouvy dle potvrzené Objednávky pobytu ubytovatelem může ze strany zákazníka dojít v rámci jeho vztahu s ubytovatelem (dále také jako zrušení pobytu) pouze ze závažných důvodů a to výhradně písemnou formou, přičemž odstoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení příslušného dokladu/sdělení na poštovní adresu TIPPOBYTu a zároveň na poštovní adresu ubytovatele.
 2. Zákazník - spotřebitel je oprávněn od smlouvy uzavřené mezi ním a ubytovatelem odstoupit ve smyslu ustanovení § 1829 Občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Kontaktů na ubytovatele bez uvedení důvodů, to však pouze v případě, pokud ubytovací služby poskytované ubytovatelem ještě nebyly splněny. V případě, že v mezidobí došlo na straně zákazníka - spotřebitele k úhradě zálohy na cenu za ubytování, je ubytovatel povinen tuto zinkasovanou zálohu zákazníkovi - spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení vrátit. Formulář pro odstoupení od smlouvy s ubytovatelem je dostupný zde v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (článek XI Formuláře). Zákazník - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené s ubytovatelem, jestliže byly služby ubytovatele již splněny. Odstoupí-li zákazník - spotřebitel od smlouvy s ubytovatelem a ubytovatel s poskytováním ubytovacích služeb na základě žádosti zákazníka - spotřebitele dle čl. II. odst. 1 bod i těchto Všeobecných obchodních podmínek začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, hradí zákazník - spotřebitel ubytovateli poměrnou část ceny za ubytování za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupeníod smlouvy je zachována, pokud zákazník - spotřebitel v jejím průběhu odešle ubytovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 3. Při odstoupení od smlouvy uzavřené na základě potvrzené Objednávky mezi zákazníkem a ubytovatelem, kromě případu uvedeného v odst. 2 tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:

      i.        odstoupení v době 60 a více dnů před nástupem ............................. 20 % z ceny za ubytování ve smyslu čl. IV odst. 5.

     ii.        odstoupení v době 59 – 30 dnů před nástupem ............................... 30 % z ceny za ubytování ve smyslu čl. IV odst. 5.

    iii.        odstoupení v době 29 – 15 dnů před nástupem ............................... 50 % z ceny za ubytování ve smyslu čl. IV odst. 5.

    iv.        odstoupení v době 14 – 8 dnů před nástupem ............................... 80 % z ceny za ubytování ve smyslu čl. IV odst. 5.

     v.        odstoupení v době 7 – 0 dnů před nástupem ............................... 100 % z ceny za ubytování ve smyslu čl. IV odst. 5.

     4.  TIPPOBYT při zrušení pobytu ze strany zákazníka rezervační poplatek nevrací, neboť k plnění ve smyslu článku II. těchto Všeobecných obchodních podmínek ze strany TIPPOBYTu došlo, t.j. zprostředkovatelská služba již byla ze strany TIPPOBYTu  uskutečněna.

     5.  V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, popř. se s ubytovatelem domluví na čerpání sjednaného pobytu v jiném - náhradním termínu, výše uvedené storno poplatky se neplatí.     

Článek VII Zrušení pobytu ze strany TIPPOBYTu nebo ubytovatele

 1. Ke zrušení pobytu ze strany ubytovatele může dojít v závažných případech, kdy není možno zajistit pobyt v důsledku událostí, jakými jsou kupříkladu živelné pohromy, katastrofy a jiné nenadálé události, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předpokládat a tato příčina trvá po celou dobu délky původně sjednaného pobytu. V případě, že v mezidobí došlo na straně zákazníka k úhradě zálohy na cenu za ubytování, je ubytovatel povinen tuto zinkasovanou zálohu zákazníkovi neprodleně vrátit.
 2. Ve výjimečných případech může dojít ke zrušení objednaného pobytu ze strany TIPPOBYTu, přičemž TIPPOBYT v takovém případě nabídne zákazníkovi náhradní adekvátní pobyt, má-li ho ve své nabídce. V případě, že zákazník náhradní pobyt neakceptuje nebo adekvátní náhradní pobyt není k dispozici, a pokud v mezidobí došlo k úhradě rezervačního poplatku, bude tento rezervační poplatek od TIPPOBYTu neprodleně vrácen zákazníkovi. Zákazník nemá právo požadovat další náhrady. Zákazník nemá právní nárok na služby zprostředkování, pokud TIPPOBYT zákazníkovi objednávku zprostředkovatelských služeb zrušil před zprostředkováním objednaného pobytu, případně již zaslaný rezervační poplatek bude bez prodlení TIPPOBYTem vrácen zákazníkovi.
 3. V případě zrušení pobytu ze strany ubytovatele (důvody vyjma případů výše uvedených v odst. 1) následně po potvrzení Objednávky pobytu (tedy po vzniku smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem), např. z organizačních nebo provozních důvodů, které bylo možné ze strany ubytovatele předpokládat nebo jim předcházet, vzniká ubytovateli povinnost nabídnout zákazníkovi náhradní pobyt v rozsahu původně objednaného pobytu. V případě, že zákazník náhradní pobyt neakceptuje, vzniká ubytovateli povinnost nahradit zákazníkovi částku rezervačního poplatku a zálohy na cenu za ubytování, pokud již byla některá tato platba zákazníkem uhrazena. Informaci o výši rezervačního poplatku sdělí ubytovateli TIPPOBYT (rezervační poplatek ="rovná se"= cena celkem za pobyt -"mínus"- cena za ubytování). Zákazník nemá právo požadovat další náhrady.
 4. V případě nedodržení platby ceny za ubytování ze strany zákazníka dle Čl. IV. odst. 5 stanoví ubytovatel zákazníkovi náhradní termín pro úhradu zálohy a o tomto informuje prokazatelně jak zákazníka, tak TIPPOBYT. Pokud zákazník neuhradí zálohu nebo doplatek ani v náhradním termínu je ubytovatel oprávněn od smlouvy se zákazníkem odstoupit, tzn. pobyt zrušit - stornovat. O zrušení pobytu ze strany ubytovatele v takovém případě ubytovatel informuje jak zákazníka, tak TIPPOBYT emailem a uvede jako důvod nedodržení smluvních podmínek ze strany zákazníka. V takovém případě TIPPOBYT zákazníkovi rezervační poplatek nevrací, neboť zprostředkovatelské služby byly řádně a včas poskytnuty.

Článek VIII Pojištění pobytů

 1. TIPPOBYT nenese odpovědnost vůči zákazníkovi ani ubytovateli za škody na majetku movitém i nemovitém po dobu rekreačního pobytu. Nenese odpovědnost ani za škody na zdraví a za odcizení věcí osobní potřeby. O vhodnosti pobytu malých dětí v jednotlivých rekreačních objektech rozhoduje zákazník.
 2. Pojištění osob a rekreačních objektů včetně inventáře není součástí ceny za ubytování. Z těchto důvodů TIPPOBYT doporučuje jak zákazníkovi, tak ubytovateli sjednat vhodné pojištění u některého pojišťovacího ústavu v potřebném rozsahu. Stejně tak TIPPOBYT doporučuje všem zákazníkům sjednat pojištění pro případ zrušení pobytu ze strany zákazníka, pojištění není součástí sjednané ceny za pobyt.

Článek IX Reklamace

 1. Zákazník má právo na uplatnění práv z vad dodaných služeb a podání stížnosti (dále souhrnně jako reklamace) vůči ubytovateli, pokud objednané ubytovací služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě. Reklamaci závad může zákazník uplatnit pouze u ubytovatele (majitel nebo správce objektu) v místě pobytu. Reklamace musí být uplatněna písemně – formou protokolu. Reklamovat nelze přesné umístění, stav a rozsah vybavenosti z fotogalerie, případně virtuální prohlídky objektu nebo jeho okolí, tyto mají pouze informativní charakter (stejně tak nelze garantovat stejné klimatické podmínky při pobytu, jako byly podmínky při focení nebo pořízení virtuální prohlídky objektu a okolí).
 2. 
 3. Ubytovatel odpovídá za technický a hygienický stav objektu v souladu s existujícími normami. Dále odpovídá za vybavenost objektu a šíři nabízených služeb jak je uvedeno v nabídkové prezentaci daného objektu na www.pronajem-chaty-chalupy.cz , přičemž data a informace v prezentaci zde jsou převzaté z Dotazníku vyplněného ubytovatelem v rámci uzavřené dohody o spolupráci mezi jím a TIPPOBYTem. Ubytovatel má možnost se zákazníkem sjednat dodržování ubytovacího, provozního či jiného řádu daného rekreačního objektu, jakož i jinou specifikaci smlouvy o ubytování uzavřené mezi ubytovatelem a zákazníkem před nástupem na pobyt. Zákazník je v takovém případě povinen dodržovat tyto vzájemně dohodnuté podmínky.
 4. Zákazník je povinen zjištěné nedostatky a závady oznámit ubytovateli neprodleně, aby mohla být učiněna jejich náprava.
 5. Pokud se ubytovateli uvedené nedostatky a závady opravňující zákazníka k reklamaci nepodaří neprodleně odstranit, je nutné uplatňovat nároky vůči ubytovateli přímo na místě kupříkladu formou slev z ceny za ubytování.
 6. Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u zprostředkovatele, tj. u TIPPOBYTu, a to písemně zasláním reklamace na adresu sídla TIPPOBYTu či na e-mailovou adresu: tippobyt@tippobyt.cz  
 7. TIPPOBYT neodpovídá za provoz koupališť, lyžařských vleků, restaurací a dalších služeb uváděných v nabídkové prezentaci daného objektu. Tyto informace jsou obvykle čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním aktivitám jsou pouze orientační.
 8. Se stížností je zákazník - spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, která vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Článek X Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 5. 2015 a jsou závazné pro TIPPOBYT, pro zákazníka i pro ubytovatele.
 2. Zákazník potvrzuje, že byl se zněním Všeobecných obchodních podmínek seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi, což stvrzuje svým souhlasem na Objednávce zprostředkování pobytu.
 3. Zasláním internetové objednávky zákazník TIPPOBYTu uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a dále souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro další marketingové účely TIPPOBYT s.r.o., a to pro budoucí nabídky služeb TIPPOBYT s.r.o., včetně zasílání informací o novinkách, akcích a zasílání emailové marketingové nabídky TIPPOBYT s.r.o. (tzv. News letter s četností max. 6 x za 1 rok). Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoli zákazníkem písemně odvolán.
 4. Ubytovatel potvrzuje, že byl se zněním Všeobecných obchodních podmínek seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi, což stvrzuje vyplněním a zasláním Dotazníku k danému objektu v rámci dohody o spolupráci (Smlouva o spolupráci) mezi jím a TIPPOBYTem a potvrzením každé jednotlivé Zprostředkované objednávky pobytu.

  Spokojenost s našimi službami, příjemný a nerušený pobyt se šťastným návratem domů Vám přeje:

  Petr Fix - jednatel TIPPOBYT s.r.o.
  Email: tippobyt@tippobyt.cz
  http://www.tippobyt.cz

Článek XI Formuláře

Formulář pro odstoupení zákazníka - spotřebitele od ubytovací smlouvy  s ubytovatelem

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Ubytovatel (vyplňte údaje ubytovatele, se kterým jste uzavřeli smlouvu, dle kontaktů předaných zprostředkovatelem – společností TIPPOBYT s.r.o.): 

Jméno a příjmení/obchodní firma: ...……………………………………………………………………..

Adresa bydliště / sídlo: ………………………………………………………………………………………………….….

E-mailová adresa: ………………………………………………………………………………………..

Zákazník:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………...

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………….

E-mailová adresa: ………………………………………………………………………………………..

Služby – ubytovací služby:

Označení rekreačního objektu (číslo, místo):…………………………………………………………….

Datum pobytu a číslo objednávky: …………………………………………………………………….......

Počet ubytovaných osob: ………………………………………………………………………………...

Datum objednání služeb: ………………………………………………………………………………...

Datum doručení Kontaktů na ubytovatele: ……………….………………………………………………………………

Vážení,

v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tímto odstupuji od smlouvy uzavřené s Vámi/Vaší společností jako ubytovatelem distančním způsobem/mimo Vaše obchodní prostory/obchodní prostory Vaší společnosti, jejímž předmětem bylo dodání výše specifikované ubytovací služby. Prohlašuji tímto závazně a prokazatelně, že já jako Zákazník z této objednávky ani nikdo jiný ze skupiny Zákazníka nebude čerpat služby ubytování v objektu Ubytovatele dle služeb poskytnutých zprostředkovatelem, t.j. společností TIPPOBYT s.r.o. Pokud by se toto prohlášení ukázalo jako klamavé, jsem si plně vědom právního nároku na úhradu rezervačního poplatku zprostředkovateli TIPPOBYT s.r.o. a to včetně úhrady nákladů spojených s jeho případným prokazováním nebo vymáháním právní formou.

Žádám, aby mi zaplacená záloha ubytovateli (cena za ubytování) v souladu s ustanovením § 1832 odst. 1 občanského zákoníku, (resp. poměrná část uhrazené ceny za ubytování v případě započetí plnění služby ve lhůtě pro odstoupení v souladu s ustanovením § 1834 občanského zákoníku), a čl. VI odst. 2 Všeobecných obchodních podmínek společnosti TIPPOBYT s.r.o., byla ubytovatelem vrácena:

 převodem na bankovní účet č. ………………………………………………………………

 poštovní poukázkou na adresu mého bydliště

 hotově při osobním předání v bydlišti / sídle Ubytovatele

V ……………………. dne …………………….

Podpis:

………………………………….

(Formulář vyplňte a zašlete na výše uvedenou adresu sídla Ubytovatele a zároveň adresu sídla společnosti TIPPOBYT s.r.o., nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech na Ubytovatele předaných společností TIPPOBYT s.r.o. a zároveň na e-mailovou adresu tippobyt@tippobyt.cz )

------------------------------------------------------------------------------- 

Informace o poskytovateli služeb – zprostředkování rekreačních pobytů:

TIPPOBYT s.r.o.

se sídlem Na Vršku 127, Hněvousice, 295 01 Mnichovo Hradiště,

IČ: 29138965

DIČ: CZ29138965

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 203171,

adresa pro doručování elektronické pošty: tippobyt@tippobyt.cz ,

telefonický kontakt: tel.: +420 731 535 546, +420 604 430 150

http://www.tippobyt.cz

Právní služby pro TIPPOBYT s.r.o. zajišťuje:

Advokátní kancelář PPS ADVOKÁTI se sídlem v Hradci Králové. Odkaz: www.ppsadvokati.cz

    

a

Advokátní kancelář KODAP legal s.r.o., Liberec. Odkazy: http://www.kodap.cz/  a  http://www.ak-hejzlar.cz/cs/o-nas.html

 

 

 

 
 

TOP 20 výběr chat a chalup

Vrchlabí - Čistá - chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Vrchlabí - Čistá - chalupa

Komfortní chalupa s vyhřívaným bazénem nacházející se u obce Čistá, lokalita...

Můj výběr

C5-001

Bedřichov - Hrabětice - chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Bedřichov - Hrabětice - chalupa

Komfortní stylová chalupa se saunou na klidném místě u obce Hrabětice, lokalita...

Můj výběr

C5-010

Hostinné - Javorník - wellness chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Hostinné - Javorník - wellness chalupa

Komfortní wellness chalupa se saunou, vířivkou a bazénem nacházející se u obce...

Můj výběr

C5-004

Janovice - Bílá - wellness chata

Beskydy

Janovice - Bílá - wellness chata

Mimořádně komfortní horská chata s bazénem, wellness studiem (finská sauna,...

Můj výběr

M3-004

Harrachov - Blansko - chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Harrachov - Blansko - chalupa

Nádherná stylově zařízená chalupa s celoročním bazénem a jedinečným výhledem se...

Můj výběr

C5-007

Kutná Hora - Nová Lhota - chalupa

Střední Čechy

Kutná Hora - Nová Lhota - chalupa

Komfortně vybavená chalupa s velkým zastřešeným bazénem a tenisovým kurtem se...

Můj výběr

C1-007

Počátky - Dobrá Voda - chalupa

Jižní Čechy

Počátky - Dobrá Voda - chalupa

Luxusně zrekonstruovaná chalupa se saunou a rybníčkem na zahradě nacházející se...

Můj výběr

C2-023

Český Krumlov - Mýto - chalupa

Jižní Čechy

Český Krumlov - Mýto - chalupa

Rekreační chalupa s vnitřním krytým bazénem (celoroční provoz) nacházející se u...

Můj výběr

C2-024

Bojiště - Miletín - chalupa

Střední Čechy

Bojiště - Miletín - chalupa

Mimořádně luxusní wellness chalupa s bazénem, saunou, vířivkou a vinným sklepem...

Můj výběr

C1-015

Janské Lázně - Černá Hora - chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Janské Lázně - Černá Hora - chalupa

Mimořádně komfortní chalupa s vlastním wellness (sauna, venkovní koupací sud) a...

Můj výběr

C5-028

Ústí - Světlá - chata

Beskydy

Ústí - Světlá - chata

Luxusně zařízená chata s vlastní infrasaunou a vířivkou nacházející se v krásném...

Můj výběr

M3-028

Trutnov - Střítež - chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Trutnov - Střítež - chalupa

Mimořádně komfortní chalupa se zapuštěným venkovním bazénem se nachází u obce...

Můj výběr

C5-064

Srní - Františkov - chalupa

Šumava a západní Čechy

Srní - Františkov - chalupa

Luxusní srubová chalupa se saunou a vinným sklepem se nachází nedaleko obce...

Můj výběr

C3-026

Pec p. Sněžkou - Jelení hora - chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Pec p. Sněžkou - Jelení hora - chalupa

Mimořádně komfortní chalupa se stylovými interiéry a vyhřívaným koupacím sudem...

Můj výběr

C5-005

Přerov - Brusné - chalupa

Jižní a střední Morava

Přerov - Brusné - chalupa

Komfortní chalupa s venkovním wellness whirpool (whirpool celoroční provoz)...

Můj výběr

M1-011

Zlín - Lipová - wellnes chalupa

Jižní a střední Morava

Zlín - Lipová - wellnes chalupa

Mimořádně luxusní wellnes chalupa (sauna, vyhřívaný koupací sud, bazén)...

Můj výběr

M1-029

Šumperk - Květná - horská chata

Jeseníky a Oderské vrchy

Šumperk - Květná - horská chata

Komfortní horská chata s vlastním bazénem a wellness (sauna, vířivá vana)...

Můj výběr

M2-024

Náchod - Hluky - chalupa

Orlické hory a východní Čechy

Náchod - Hluky - chalupa

Komfortní wellness chalupa s vířivkou, saunou a bazénem nacházející se u obce...

Můj výběr

C7-029

Krkonošský NP - Čistá - chalupa

Krkonoše a Jizerské hory

Krkonošský NP - Čistá - chalupa

Mimořádně luxusní stylová wellness chalupa s kachlovými kamny, saunou a venkovní...

Můj výběr

C5-020

Jeseník - Vikantice - chalupa

Jeseníky a Oderské vrchy

Jeseník - Vikantice - chalupa

Komfortní chalupa se společenskou místností a krbem nacházející se u obce...

Můj výběr

M2-016

 

Aktuality CHATY a CHALUPY

archiv aktualit

 • Chaty a chalupy SILVESTR 2017

  Chaty a chalupy SILVESTR 2017

  Pronajímáme chaty a chalupy na Silvestr. Výběr aktuálně volných chat a chalup na Silvestr a Nový rok 2017 najdete vždy online na našem specializovaném webu. Skvělá nabídka jak strávit Silvestr na chatě nebo chalupě - chalupy v Krkonoších u lyžařských vleků, chaty se saunou nebo bazénem Beskydy i Jeseníky, wellnes chalupy na...

 • Pronájem chat a chalup s bazénem

  Pronájem chat a chalup s bazénem

  Nejoblíbenější jsou chaty a chalupy s bazénem. Připravili jsme pro Vás specializovaný nový web v moderním designu - Výběrové chaty a chalupy s bazénem k pronajmutí. Nabídka zahrnuje objekty s možností koupání nebo wellness. V chatách a chalupách na tomto novém webu je možnost minimálně jedno z těchto kritérií: bazén léto (možno...

 • Chata pronájem, chalupa pronájem LÉTO 2017

  Chata pronájem, chalupa pronájem LÉTO 2017

  Patříte také mezi ty co jezdí na chaty a chalupy? Naši klienti nejčastěji vyhledávají chaty s bazénem na léto, chalupy na horách u sjezdovky v zimě, wellnes chalupy na Silvestr, ale i chaty a chalupy na víkend v mimosezóně. Chaty a chalupy to je dovolená pro rodiny, skupiny přátel i seniory, aktivní, ale i odpočinková pohodová...

 • Chalupa s bazénem k pronajmutí

  Chalupa s bazénem k pronajmutí

  Hledáte-li opravdový zážitek - připravili jsme pro Vás k pronájmu tuto mimořádně luxusní roubenou chalupu za příznivé ceny ! Celoroční pronájem chalupy s bazénem, tato roubená chalupa leží na horách u lyžařských vleků, vyzkoušejte Silvestr v romantické roubence v Krkonoších. Mimořádně luxusní roubená chalupa s kachlovou pecí a...

 • NEJ-levnější, NEJ-bezpečnější a NEJ-lepší DOVOLENÁ je u nás !

  NEJ-levnější, NEJ-bezpečnější a NEJ-lepší DOVOLENÁ je u nás !

  Nabídka výběrových chat a chalup k pronajmutí na sezónu 2017 ! Kompletní nabídka chat a chalup k pronajmutí na Rozcestníku TIPPOBYT s.r.o. - specialisty na pronájem chat a chalup v ČR a SK. Náš TIP - Stylová chalupa s venkovním bazénem nacházející se na klidném místě v okresu Šumperk. Ideální výchozí místo pro turistiku i...

 • Pronájem chaty a chalupy

  Pronájem chaty a chalupy

  Pronajímáme chaty a chalupy. Vaše dovolená v létě i v zimě, víkendové pobyty v mimosezóně. Levné pobyty, ale i luxusní chaty a chalupy s wellnes a bazénem. Vaše tradiční dovolená v chatách a chalupách - s námi levně a v pohodě. Náš TIP: Mimořádně komfortní chalupa pro až 12 osob s vlastním wellness (vířivá vana, sauna) a vinným...

 
Jsme Dobrý Anděl
 
 

Doporučujeme: CS-CHALUPY, CS-UBYTOVÁNÍ, Chaty a chalupy s bazénem , Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Chalupa Český ráj, Reality TIPPOBYT, Itálie Bibione, Jánské Lázně, Špindlerův Mlýn , Harrachov, Kuchyně, Hotel Špindlerův Mlýn, EWITA